0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

رفرکتومتر (Refractometer) یا شکست سنج ابزاری می باشد که جهت اندازه گیری بریکس و غلظت محلول استفاده می شود. رفرکتومتر در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و … استفاده می شود. بیشترین مورد استفاده بریکس متر در کارخانجات قند برای تعیین بریکس محلول قند می باشد. ضریب شکست، نسبت سرعت نور در دو محیط مختلف است. سرعت نور در محیط ۱ به سرعت نور در محیط ۲ به عنوان ضریب شکست تعریف می‌گردد. به وسیلهٔ تغییر غلظت محیط‌ها و جنس و دمای محیط این ضریب تغییر می‌کند. اساس کار رفرکتومتر در تابش نور به شرط تکفام بودن آن و هدایت آن به سمت محلول مورد نظر و عبور آن می‌باشد که چون این دو محیط با هم تفاوت دارند، نور شکسته شده و با ضریب شکست محدود قابل دریافت است. میزان شکست نور مانند اثر انگشت برای محلول‌های با غلظت یکسان و در دما فشار برابر منحصر به فرد می‌باشد.