ضخامت سنج رنگ (Coating Thickness) که به دو صورت تک کاره (فقط پایه آهنی) و دو کاره (آهنی و آهنی غیر مغناطیس) طراحی شده و در نمونه های پراب سرخود و پراب جدا قابل ارائه می باشد. اصل فرومغناطیس که برای پایه فلز مغناطیس و اصل جریان گردابی برای پایه فلز غیرمغناطیس استفاده می شود.