گیج جوشکاری (Cambridge Gauge) یا همان گیج کمبریج می باشد که با آن می توان اتصالات جوشکاری شده را از نظر ابعاد کنترل نمود. همچنین می توان سطوح شیب دار پخ خورده را از نظر زاویه سطحی شیب آن کنترل کرد و نیز می توان برای مونتاژکاری فواصل لازم بین قطعات نیز استفاده نمود.

-