فشارسنج (Pressure Measuring) برای سنجش فشار محیط و فشار مطلق بکار می رود. فشار محیط را توسط دستگاهی به نام بارومتر و فشار خط لوله را با فشار سنج مطلق و فشار دو نقطه را با فشارسنج تفاضلی اندازه گیری می کنند.