کنداکتیویتی متر (Conductivity Meter) که در صنعت بعنوان ec متر نیز شناخته می شود برای سنجش میزان رسانایی آب استفاده می شود. واحد اندازه گیری ای سی متر و کنتاکتیوی متر معمولا به میکرو و یا میلی زیمنس بر سانتی متر می باشد. این دستگاهها به صورت قلمی، پرتابل و رومیزی طراحی می شوند. هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با نمک های رسانای موجود در مایع دارد و هر چه نمک های رسانا بیشتر باشد هدایت الکتریکی بیشتر می گردد.