ارت سنج (Earth Tester) دستگاهی برای اندازه گیری میزان مقاومت چاه ارت می باشد. ارت تسترها به صورت میله ای و کلمپی طراحی شده اند. روش اندازه گیری ارت سنج میله ای به صورت دو سیمه، سه سیمه، چهار سیمه، چهار سیمه مقاومت ویژه خاک تقسیم بندی می شوند. طرز کار با نوع میله ای بسیار ساده بوده و بدین صورت است که می بایست در ابتدا ارت مدار را قطع نموده و به دستگاه وصل می کنیم. از طرفی میله ها را با فاصله 5 و 10 متری در زمین کوبیده و سایر فیش ها را وصل نموده و دکمه تست دستگاه را میزنیم. حال مقدار مقاومت چاه ارت را مشاهده خواهیم کرد. برای مگر کلمپی نیز کافیست کلمپ را دور سیم ارت انداخته و میزان مقاومت چاه ارت را اندازه گیری کنیم.