یکی از دستگاه هایی که برای تامین انرژی الکتریکی استفاده می شود منبع تغذیه (Power Supply) می باشد. پاور سوپلای ممکن است به عنوان یک دستگاه مجزا، مستقل یا یک دستگاه جدایی ناپذیر که به بار خود متصل است، عمل کند و معمولا بر حسب ولتاژ و جریان و تک یا دوبل بودن شناسایی می شود. منابع تغذیه می تواند یا متغیر بوده و یا سوئیچینگ باشد.