ترموگراف (Data Logger) برای ثبت اطلاعات و داده ها بر حسب پارامتر زمان مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت با نام های تجاری دیتالاگر و ثبات نیز عنوان می شود. با توجه به نرخ نمونه برداری پارامتر مورد نظر را دستگاه در حافظه داخلی و یا کارت حاظفه ثبت و سپس از طریق اتصال به کامپیوتر می توان این اعداد را به صورت اکسل یا گراف یا … مشاهده کرد. علاوه بر موارد فوق از کاربرد ترموگراف دما و رطوبت یا ثبات می توان به مواردی نظیر:اندازه گیری دما و رطوبت مواد فاسد شدنی، اندازه گیری شرایط توزیع و… اشاره کرد.